Header Ads

สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรม ประชุม ชี้แจง จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรม ประชุม ชี้แจง จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทจังหวัดนครสวรรค์

   นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี อบรม ประชุม ชี้แจง จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทจังหวัดนครสวรรค์
  โดยมี นางมาลี นคราวัฒน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า การจัดการอบรม ประชุม ชี้แจง การจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดให้นายจ้าง และลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษ พิษภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายไปสู่สถานประกอบกิจการของตนเอง โดยนำเอาโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ไปจัดทำและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการธำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านยาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมในวันนี้ มีวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการบรรยายหัวข้อ โครงการ โรงงานสีขาว และระบบการจัดการของมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและกัญชาทางการแพทย์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดและช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และมอบป้ายมุมนมแม่ในสถานประกอบการกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกด้วย

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 - 0641422919 !!!!!
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.