Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามในข้อบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"


 
  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ" สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน" จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้างสรรพสินค้า วี สแควร์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ" สืบสาน อนุรักษ์ศิบป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจ ของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชมอีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าถ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาผ้าพิมพ์ไทยของจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีการพัฒนาที่หลากหลายและเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในประเทภผ้าและเครื่องแต่งกาย


 


   จังหวัดนครสวรรค์ จึงร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จึงได้จัดงานภายใต้ชื่อ" มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์" ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า วี สแควร์ นครสวรรค์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 หน่วยงาน/องค์กร โดยในกิจกรรมจัดนิทรรศการผ้าถิ่นไทย จำนวน 30 ร้าน จากนครสวรรค์ 21 ร้าน จังหวัดอุทัยธานี 1 ร้าน จังหวัดพิจิตร 2 ร้าน จังหวัดชัยนาท 1 ร้าน จังหวัดชัยภูมิ 1 ร้าน จังหวัดสุโขทัย 1 ร้าน และจังหวัดน่าน 1 ร้าน

ข่าวโดย !!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.