Header Ads

ศรีสะเกษ ครองแชมป์ประชาชนป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากที่สุดของอีสาน ผู้ว่าฯประกาศห้ามประชาชนกินปลาดิบเด็ดขาดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา   พุฒิชาติ   ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการพัฒนาความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขาภิบาลและระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปีงบประมาณ 2563  ซึ่ง  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ได้รับความรู้เรื่องระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มาเข้ามาร่วมประชุม                       มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิต่าง ๆ ให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมให้รับทราบ โดยมี นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมให้การต้อนรับ

นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นโรคที่เกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไข่พยาธิแบบสุกๆ ดิบๆ และยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากรายงานปี 2560 มีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีทั่วประเทศ จำนวน 16,382 ราย คิดเป็น 25.1 ต่อแสนประชากร มากที่สุดภาคอีสาน 7,219 ราย (32.9 ต่อแสนประชากร) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ 6.2 อุบลราชธานี 5.9 มุกดาหาร 5.5 ยโสธร 3.9 และ อำนาจเจริญ 3.5 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ค่อนข้างสูงซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม การที่ปลาน้ำจืดมีไข่พยาธิปนเปื้อน  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการสิ่งปฏิกูลยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะเพียง 14 แห่ง ในจังหวัดยโสธร 5 แห่ง อำนาจเจริญ 3 แห่ง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร จังหวัดละ 2 แห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจไม่บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ. 2559 - 2568 ที่ตั้งเป้าหมายจะลดความชุกของโรคในคนและในปลาไม่เกินร้อยละ 1 ลดอัตราตายจากมะเร็งท่อน้ำดีครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2578
   
นายวัฒนา   พุฒิชาติ   ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า   การที่ จ.ศรีสะเกษ มีประชาชนเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรณรงค์ป้องกันในเรื่องนี้   เนื่องจากว่า ประชาชนชาวศรีสะเกษจะชอบกินปลาเนื่องจากว่า หาได้ง่ายจากแหล่งน้ำ            ต่าง ๆ  แต่ว่า ประชาชนตามพื้นที่ชนบทจะชอบกินปลาที่สุก ๆ ดิบ ๆ เนื่องจากเชื่อกันว่า มีรสชาติอะไร ทำให้เชื้อพยาธิต่าง ๆ ที่ติดมากับเนื้อปลาเข้าไปสู่ร่างกายของประชาชนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เสียชีวิตจำนวนมาก  การที่ประชาชนมีความเชื่อว่า หากเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วกินแมงจี่นูนเข้าไปแล้วจะหายเพราะว่า แมงจี่นูนเข้าไปกินพยาธิใบไม้ตับนั้น เป็นความเชื่อที่ผิด  ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิต่าง ๆ  ที่มาจากเนื้อปลา  ตนจึงขอเตือนประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนว่า ไม่ควรที่จะกินปลาดิบหรือว่า กินเนื้อปลาที่สุก ๆ ดิบๆ อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้และจะต้องช่วยกันตัดวงจรการแพร่ระบาดขอโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิต่าง ๆ โดยไม่สูบเอาอุจจาระจากสูงที่เต็มไปทิ้งตามข้างถนนหรือตามที่สาธารณะต่าง ๆ อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ไข่พยาธิต่าง ๆ แพร่ระบาดอีกต่อไป////////////
ข่าวโดย...ศิริเกษ    หมายสุข / ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.