Header Ads

กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนการเฝ้าระวังการก่อการร้าย จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ พลตรีวิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ศูนย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนการเฝ้าระวังการก่อการร้าย ของศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3 กองการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จำปีงบประมาณ 2563
   โดยมี พันเอกอกนิษฐ์ แย้มเกตุ กล่าวรายงาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ได้ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนการเฝ้าระวังการก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งได้รับทราบสถานการณ์การก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะได้เป็นเครือข่ายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส หรือข่าวสารที่สำคัญให้กับหน่วยงาน ด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย
   ซึ่งการจัดฝึกอบรมในวันนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่เข้าอบรมที่จะได้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และการป้องกันและยับยั้งแก้ไขปัญหาด้านความก็การร้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


////ต้อย รอบรั้วภูธร 0641422919/////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.