Header Ads

กรุงเทพมหานคร - สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้นายชูชาติ  โกทัน สมาชิกสภาเกษตกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่เขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีนายอนัน วันภูสิตร  ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำคลองสองต้นนุ่น ,หน่วยงานราชการ และเกษตรกรในพื้นที่เขวงสามวาตะวันตก เข้าร่วมเวทีประชาคมฯ ในครั้งนี้ด้วย


 
* การจัดเวทีฯ ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ อย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมถึงเป็นการยกระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบราคาต่ำ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุม สมบูรณ์ เหมาะสม เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาดสอดคล้องกับปัญหาความต้องการด้านการเกษตรของเกษตรกรทั้ง 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ,แหล่งน้ำทำการเกษตร  ,ที่ดินทำกิน ,ราคาสินค้าเกษตร ,สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ,ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) และพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  
**
นายชูชาติ  โกทัน สมาชิกสภาเกษตกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง กล่าวว่าพื้นที่แขวงคลองสองต้นนุ่น เกษตรกรเลี้ยงปลา ,ทำนา ,เลี้ยงไก่ และมีกลุ่มเกษตรกรทำกระยาสาท ,กลุ่มแปรรูปกล้วย  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเวทีครั้งนี้ คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่สัมพันธ์กับจำนวนปริมาณผลผลิตที่ออกมา ,ปัจจัยการผลิตราคาสูง ,น้ำเป็นสนิม ดินเปรี้ยว และต้องการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติของนโยบายภาครัฐ สภาเกษตรกรกรุงเทพฯ จะได้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนด้านการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป*** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.