Header Ads

นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลราษฎร์นิยมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่บ้านคลองนาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุวิชา จอประยูร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางวนิดา จันทร์เล็ก นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ร่วมบูรณาการจัด “ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย” ตามกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และจัดตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตร เพื่อการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดเวทีเพื่อการรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร และจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฉบับสมบูรณ์


โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการประสานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกษตรกรเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ และได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.