Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมสังฆคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

   นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสังฆคุณ อำเภอเก้าเลี้ยว โดยก่อนการประชุม มีการมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย นายประทีป เทียนสุวรรณ และ ประดับเครื่องหมายการเป็นผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย นายสามารถ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า และ มอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุขประจําปี 2562 รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ บ้านกัญญารัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า และรางวัลรองชนะเลิศระดับอำเภอ บ้านหนองหัวเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาโพธิ หลังจากนั้น นายอำเภอเก้าเลี้ยว ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณการทำงานของหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมกับมอบนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้

 !!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.