Header Ads

พะเยา - ธกส.จังหวัดพะเยาจัดโครงการส่งสารสะพานบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


นายดำรงชัย  เดชาธิคม  ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงานธกส. 8 จังหวัดและญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา สวดอุทิศส่วนกุศลส่งสารสะพานบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดหัวข่วงแก้ว ต.เวียง  อ.เมือง  จ. พะเยา โดยได้เชิญญาติผู้ที่เสียชีวิตพร้อมกับนำภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีด้วย  ทางธกส.ได้เห็นถึงความสำคัญของลูกค้าที่ออมผู้ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตกับทางธกส. และยังส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนชาวพะเยามีความมั่นคงและคุณภาพที่ชีิวิตที่ดีขึ้นซึ่งทำให้ประชาชนรู้จักรักการออม  ธกส.จึงได้จัดทำโครงการนี้มาเป็นปีที่ 5 ซึ่งตลอดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตที่มีบัญชีเงินออมผู้ฝากเงินสงเคราะห์กับทางธนาคารฯ ไปแล้วจำนวน 4,900 คน และในวันนี้จึงได้จัดพิธีทำบุญให้แกผู้ที่ล่วงลับไปและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ญาติผู้เสียชีวิตต่อไป  จึงได้จัดทำพิธีส่งสารสะพานบุญขึ้นมา รวมไปถึงยังให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออมรู้จักรักการออมรวมไปถึงสร้างคุณภาพและความมั่นคงให้กับชีวิตตลอดจนถึงลูกหลานในอนาคต นอกจากนี้ยังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาษาทำความสะอาดบริเวรวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตอีกด้วย

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.