Header Ads

อบต.บ่อวินจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการครู นักเรียน ประชาชนและจิตอาสารวมรับมอบพระบรมฉายาลักษ์ในครั้งนี้จำนวนกว่า 300 คน นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  กล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย ข้าราชการครู นักเรียน ประชาชนและจิตอาสา ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้มีความปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในการนี้หน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่โดยตลอดทั้งปี     ทั้งนี้ตนเองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้รับพระราชทานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ข้าราชการจนไปถึงประชาชนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ ทั้งนี้ตนเองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้รับพระราชทานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ข้าราชการจนไปถึงประชาชนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ
      สำหรับโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาติเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ข่าวโดย...ธัญกิตติ์ อ่อนแสง (อี๊ดกระแสข่าว)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.