Header Ads

ชุมพร - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า มอบผ้าไตรพระราชทานแด่ หลวงพ่อโปร่ง


 เมื่อเวลา 15.00น. วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่วัดถ้ำพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ได้มีการประกอบพิธีศพ พระครูโสตถยาธิคุณ(หลวงพ่อโปร่ง โชติเถระ) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าไตร เพื่อประกอบพิธิศพ พระครูโสตถยาธิคุณ(โปร่ง โชติเถระ) โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ทอดผ้าไตรพระราชทาน โดยมีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้พิจรณาผ้าไตรพระราชทาน(ใช้พัดยศ) และวางดอกไม้บนแท่นที่ประดิฐานสรีระ ต่อจากนั้นให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีวางดินและดอกไม้ แล้วตามด้วยข้าราชการ และพี่น้องประชาชนเป็นลำดับไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 5,000คน ภายในบริเวณพิธีเต็มไปด้วนพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา พระครูโสตถยาธิคุณ(หลวงพ่อโปร่ง โชติเถระ)

 พระครู โสตถยาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำ พรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พระเถระนักปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และยังเป็นพระนักพัฒนา ทำให้เป็นที่นับถือศรัทธา นามเดิมว่า โปร่ง อยู่กลัด ครั้งหนึ่งได้ไปจำพรรษาที่วัดถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด้วยวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใส ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาจึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิไม้ให้ 1 หลัง สร้างศาลาเอาไว้ทำบุญ และฟังธรรม จนถึงปี พ.ศ.2528 ชาวบ้านได้ขอร้องให้อยู่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน โดยร่วมกันสร้างกุฏิไม้บนยอดเขาเพิ่มขึ้น และได้ จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำพรุตะเคียนต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้เกิดพายุเกย์ขึ้นที่ จ.ชุมพร เกิดความเสียหายไปทั่ว ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกหักโค่นราบเป็นหน้ากลอง บ้านเรือนถูกพัดพังเสียหายจำนวนมากหลังจากชาวบ้านได้ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้าน อีกทั้งแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมา จึงได้ช่วยกันก่อสร้างพัฒนาสำนักสงฆ์ถ้ำพรุตะเคียน ทำให้มีกุฏิปูน จำนวน 30 หลัง กุฏิไม้ จำนวน 31 หลังนอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาหอฉัน ศาลาอเนกประสงค์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หอระฆัง และพระอุโบสถ กระทั่งปี พ.ศ.2547 ได้รับการยกฐานะเป็นวัด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2554หลวงพ่อโปร่ง เป็นพระเถระที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้าน ด้วยเพราะเป็นพระนักพัฒนาและพระนักอนุรักษ์พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระครูโสตถยาธิคุณด้านวัตถุมงคล เนื่องจากหลวงพ่อโปร่ง เป็นพระสายกัมมัฏฐาน ไม่นิยมการสร้างวัตถุมงคลแต่อย่างใด เพียงแต่ไม่อาจขัดศรัทธาญาติโยมได้ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายรุ่น เป็นที่เชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส ไปขอบูชามากมายจนชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปในหลายจังหวัด โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี พรรษา 43

ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ถ่ายภาพ ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.