Header Ads

น่าน - เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ และสมรถนะแรงงาน


    ผู้สื่อรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขา การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัตผ่านสมารท์โฟน 30 ชั่วโมง โดยดำเนินการ ตั้งแต่ว้นที่ 16-20 ธันวาคม 2562 จำนวน 25 คน ณ.อาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.น่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการควบคุมระบบการจ่ายน้ำให้พืชได้ถูกต้องหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบทำด้วยตนเองกึ่งอัตโนมัติ และระบบสั่งการอัตโนมัติ หรือนำไปใช้กับแอปพลิเคชั่นในสมารท์โฟน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้พืช ผลผลิตทางการเกษตร ได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งทาง สนง.น่าน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชียวชาญ คือ อ.ทวีชัย เขื่อนแก้ว จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

!!!!ต้อย  รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.