Header Ads

"เมืองสี่แคว" จัดโครงการ" เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


 "เมืองสี่แคว" จัดโครงการ" เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชาเดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยมีนางจิตตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมือง นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
 ส่วนด้าน นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และ ศูษย์ราชการ เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดยนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการพร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป โดยกรมธนารักษ์ ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการให้ควบคุมทั้ง 77 จังหวัด และวันนี้ เป็นการเปิดโครงการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.339 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.