Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ

 นาย ชูชาติ ตันตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียน บ้านน้ำวิ่ง ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ตามที่รัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจินจั่น จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ หนึ่งในนั้นคือ โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้จัดพิธีเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ไปยังครัวเรือนและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดย ตำบลลำพยนต์ ได้รับ พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน1,626 แผ่น

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.