Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมมอบนโยบาย


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เพื่อถ่ายทอด นโยบาย แนวทางการปฎิบัติของการเป็นข้าราชการที่ดีและแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี งบประมาณ 2563 , การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับบุคคล ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.