Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมวันเอดส์โลก


     นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก และกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ สนามที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายมนตรี ภู่เกตุ สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ได้กล่าวว่า จากสถิติรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคไข้เลือดออกมีการระบาดเป็นปัญหาสาธารณสุขทุกปี ซึ่งในปี 62 ที่กำลังจะสิ้นปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่ามีการระบาดของไข้เลือดออก มากขึ้นจากปี 61 ประมาณ 1.5 เท่า โดยมีเหตุผลหลายประการ เช่นภาวะโลกร้อนทำให้เกิดเชื้อเจริญเติบโตอย่างดี ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนต้องทำงานแข่งกับเวลาทำให้ประชาชน มองข้ามปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวมีผู้ป่วย 40 ราย อัตราป่วย 119.39 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 40 ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัญหาดังกล่าว อำเภอเก้าเลี้ยว จึงเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้าน อสมอำเภอเก้าเลี้ยว รวมทั้งนักศึกษา ร่วมบูรณาการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์ กิจกรรมในวันนี้จะทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมมือและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในชุมชน วัด และในโรงเรียนไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์จิตอาสาจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก ที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกหมู่บ้านทุกเดือน

  ซึ่งกิจกรรมวันนี้นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้มอบ ปลาหางนกยูง ถุงทราย ให้กับผู้นำชุมชน และกิจกรรมพ่นยาฆ่ายุงลาย


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 !!!!!
     
ขับเคลื่อนโดย Blogger.