Header Ads

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ณ สนามกีฬา รร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

  พลตรีอนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

   โดยมี พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ได้กล่าวรายงานว่า การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เป็นพิธีอันมีเกียรติของนักศึกษาวิชาทหาร เปรียบได้เช่นเดียวกับการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลของทหารประจำการ โดยถือเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม ของเหล่ายุวชนทหาร ในวันที่ 8 ธันวาคม พ. ศ. 2484 วันวีรไทย ซึ่งกระทำมาเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ.2509 มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย มีความรัก มีความสามัคคี ยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบัน ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 31 ได้มุ่งเน้นและพัฒนาการฝึกให้นักศึกษามีขีดความสามารถ ทัดเทียมกับกำลังประจำการ และเน้นส่งเสริมให้นักวิชาทหารมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที เพื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและสาธารณภัย ซึ่งการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกให้ผู้บังคับบัญชา ได้เห็นถึงความพร้อมเพรียง และความแข็งแรงของนักศึกษาวิชาทหาร

หลังจากนั้น พลตรีอนุสรณ์สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ที่มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร จำนวน 42 ทุน
   ซึ่งการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารในวันนี้ มีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมในพิธี!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.