Header Ads

ราชบุรี ข่าว - วิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชมกิจการ กรมการทหารช่าง

คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก เข้าเยี่ยมชมกิจการ กรมการทหารช่าง

วันที่ 18 ธ.ค.62 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี พลตรี มหศักดิ์  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์  นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 65  และเจ้าหน้าที่ จำนวน 184 คน เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของกรมการทหารช่าง โดยมี พลตรี เจษฏา  เปรมนิรันดร  รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวต้อนรับ และนำชมวีดีทัศน์ของกรมการทหารช่าง และกองพลพัฒนาที่ 1  โดยภายหลังจากชมวีดีทัศน์แล้ว รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ตอบข้อซักถาม จากคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 65

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.