Header Ads

"เมืองสี่แคว" ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


 นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลพร้อมมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานดีเด่น 6 องค์กร ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เทศบาลตำบลอุดมธัญญา เทศบาลตำบลโกรกพระ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
นายสมยศ  กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 9-11 ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล โดยประสานภาคีสมาชิก 191 ประเทศร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในประเทศและระดับสากลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ปี 2562 ของประเทศไทยจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับกิจกรรมของส่วนกลาง  ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ด้านนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า คนไทยทุกคนมีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงต้องร่วมกันกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดเป็นพลัง โดยสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรม หรือทางโทรศัพท์สายด่วน ป.ป.ช. 1205 ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ ส่วนข้อมูลการทุจริตจะนำไปขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.