Header Ads

เชียงรายร่วมสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์งดให้ถุงพลาสติก


         วันนี้(25 ธ.ค.62) ณ บิ๊กซีเชียงราย 2 สาขาบ้านดู่ด้าบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีกิจกรรม
“Everyday Say No To Plastic Bage”มีนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย(ผอ.ทสจ.ชร.) นางประนอม ปิยะสาธุกิจ
ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (ผอ.สสภ.1 จ.เชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้เกียวข้อง ร่วมงานและให้การต้อนรับ 
       กิจกรรม “Everyday Say No To Plastic Bage” เกิดจากปัญหาขยะพลาสติก ที่เป็นวิกกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ
เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกดขึ้น จากข้อมูลสถาบันพลาสติก พบว่าใน 2559  มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี ในจํานวนนี้
กระจายไปสู่ผู้ใช้ 3 กลุ่ม 1.ตลาดสด ของเทศบาลและเอกชนรวมไปถึงแผงลอยจำนวน 18,000 ล้านใบหรือร้อยละ40 ของขยะถุงพาสติกทั้งหมด   กลุ่มที่ 2 ร้านขายของชำจำนวน 
13,500  ล้านใบหรือร้อยละ 30 % และกลุ่มที่ 3 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อจำนวน 13,500  ล้านใบหรือร้อยละ 30 % รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย โดย
ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573  ที่มีเป้าหมาย คือการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2565 ด้วย
การใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าซุป
เปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไปเพื่อลดและเลิกใช้ถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เช่นบิ๊กที่
เชียงราย 2 สาขาบ้านดู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ห้างสรรสินค้าโรบินสัน แม็คโคร บมจ.ธนพิริยะ โฮมโปร ไทวัสดุ ร้านกาแฟอเมซอน B2S Watsons Boots โดยการจัด
กิจกรรม“ Everyday Say No To plastic Bags งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562  ณ บิ๊กซีเชียงราย 2 สาขาบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายการ จัดงาน
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วโดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ เครือข่าย ทสม.องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การแสดงเจตนารมณ์กิจกรรม“ Everyday Say No To Plastic Bags งดให้ถุงพลาสติกหูหิว”
, กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในจุดต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย 2 สาขาบ้านดู่
กิจกรรมในครั้งนี้ คาดหวังว่าประชาชนทุกคนจะได้เตรียมตัวให้พร้อมในการเลิกใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื้อทั่วประเทศ พร้อมใจลงสัตยาบรรณประทับรอยมือบนภาพต้นไม้ที่ไร้ใบให้กลับมีสีสันความอุดมสมบรูณ์แสดงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


           นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องที่ดีทั้งนี้ที่ผ่านมาคนไทยใช้ถุงพาสติดตก 45,000 ล้านใบซึ่งถุงพาสติกเหล่านี้เมื่อกลายเป็นขยะก็ไม่
สามารถทำลายได้ง่ายต้องใช้ิธีฝังกลบทำให้กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขณะที่รัฐและเอกชนต้องใช้งบประมาณ 4,500 ล้านบาทในจัดการปัญหานี้ ดังนั้นหากคนไทยเวลาจะมา
จับจ่ายใช้สอยในห้าง ร้านสะดวกซื้อหรือร้านโชห่วยควรติดถุงผ้ามาด้วยในขณะเดียวกันศูนย์การค้าต่างๆ ก็อย่าลักภาระให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเมื่อไม่แจกถุง
พลาสติกก็ทำให้ระชาชนไม่มีภาชนะใส่ข้าวของที่ซื้อกลับไปทางห้างสรรพสินค้าและร้านรวงที่ร่วมกันรณรงค์ก็ต้องมีถุงผ้าราคาถูกไว้คอยให้บริการประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย
         นายภาสกร กล่าวอีกว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับ 70 องค์กรทั่วประเทศในการงดใช้ถุงพลาสติกเป็นตัวอย่างซึ่งBic C เป็นหนึ่งในองค์กรนั้นในการทำเป็นตัวอย่าง
ว่าเมื่อประชาชนมาใช้บริการก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก......

        จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.