Header Ads

ชุมพร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวันนี้ (13 ธ.ค. 62) นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เพื่อลงไปให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการเงิน โดยโครงการดังกล่าว ได้กำหนดลงพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ของบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โดยโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร มีจำนวน 582 โรงงาน ซึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จำนวน 54 โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำนวน 46 โรงงาน,โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 22 โรงงาน สำหรับโรงงาน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประกอบกิจการ ห้องเย็นและสัตว์น้ำแช่แข็ง เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 2528 เงินทุนกว่า 480 ล้านบาท โดยรับกุ้งที่เป็นวัตถุดิบ ปีละ 30,000 ตัน ผลิตภัณฑ์ กุ้งแช่เย็น ได้ปีละ 15,000 ตัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีระบบจัดการมลพิษเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุน มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการดำเนินการเชิงรุกดูแลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติให้ ถูกต้อง ตามกฎหมาย มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำ โครงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังข้อปัญหา ให้คำปรึกษาแนะนำให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมพร/ข่าวโดย...ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ถ่ายภาพ ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.