Header Ads

นครสวรรค์ - อำเภอเก้าเลี้ยว จัดการประชุม การจัดงานประเพณีตุ้มโฮม พี่น้องไทดำ และขอจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมไทดำ

  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารไทดำ และมีการประชุมการจัดงานประเพณี ตุ้มโฮม พี่น้องไทดำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทดำ ซึ่งทำให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นถึงภาพลักษณ์และความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทดำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ พี่มาพบปะแลกเปลี่ยนเรื่องราวและ มีการจัดตั้งชมรมไทยดำขึ้น ในแต่ละพื้นที่ และในการนี้ ชมรมไทดำอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มีความประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมไทยดำ เพื่อให้การบริหารงานถูกต้องภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทดำ และประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรของรัฐและภาคเอกชน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งสมาคมไทดำ อำเภอเก้าเลี้ยว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงได้เชิญชวนพี่น้องไทดำ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งสมาคมไทดำ และทำการคัดเลือกคณะกรรมการและร่างระเบียบข้อบังคับของสมาคมไทดำขึ้นในวันนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอเก้าเลี้ยว


!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.