Header Ads

***น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน***วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (10.30)นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วย นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ(โลหะเงิน) ระดับ 1 ให้กับ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด  โดยมีนายสมชาย รุ่งรชตะวาณิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อให้นำไปใช้เป็นเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถ และเป็นเกณฑ์ในการบรรจุคนเข้าทำงานและได้แนะนำให้ บริษัทฯทราบถึงสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของบริษัทฯ ต่อไป


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.