Header Ads

กรุงเทพมหานคร - สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่แขวงเขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้นางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่เขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยมีนายสุรินทร์ มีเงิน  ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเขวงสามวาตะวันตก ,หน่วยงานราชการ และเกษตรกรในพื้นที่เขวงสามวาตะวันตก เข้าร่วมเวทีประชาคมฯ ในครั้งนี้ด้วย
* การจัดเวทีฯ ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ อย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมถึงเป็นการยกระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบราคาต่ำ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุม สมบูรณ์ เหมาะสม เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาดสอดคล้องกับปัญหาความต้องการด้านการเกษตรของเกษตรกรทั้ง 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ,แหล่งน้ำทำการเกษตร  ,ที่ดินทำกิน ,ราคาสินค้าเกษตร ,สวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ,ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) และพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 


** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าพื้นที่เขวงสามวาตะวันตกเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนา และมีกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดแบบครบวงจร ซึ่งส่วนใหญ่หลังจากทำการเกษตรก็จะหาอาชีพเสริมทำกัน ไม่ได้รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านเดียว อีกทั้งต้องการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติของนโยบายภาครัฐ และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ จะได้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนด้านการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป*** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.