Header Ads

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่จังหวัดตราด


              วันที่ 14 ธ.ค.2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.412 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


                      นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดเก็บผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตราด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้กลยุทธ์ 3 สร้าง ประกอบด้วย 1.สร้างความรู้/อาชีพ 2.สร้างตลาด/รายได้ และ 3.สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมอบหมายให้ส่วนราชการ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ ดังนั้น กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด จึงได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตราด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ขึ้นในครั้งนี้ ในพื้นที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี มาเป็นสถานที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการซึ่งมีรายได้น้อย เกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP เข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และลดต้นทุนการเช่าพื้นที่ขาย เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

 ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.