Header Ads

นครสวรรค์ - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี การพัฒนาทักษะเทคนิคพื้นฐานในกลุ่มเครื่องลมไม้และทองเหลือง

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี การพัฒนาทักษะเทคนิคพื้นฐานในกลุ่มเครื่องลมไม้และทองเหลือง (Woodwind & Brass Workshop) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน และห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ เกิดทัศนคติในการเรียนและการฝึกซ้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งยังจะได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านดนตรี โดยมีวิทยากรที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพและมีชื่อเสียง อาทิ คุณวุฒิชัย ตรีสิทธิ์ คุณณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล คุณอภิศักดิ์ พรชีวางกูร และอาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร มีนักศึกษา นักเรียน ครูดนตรีจากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.