Header Ads

ฉะเชิงเทรา-กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ ทำบุญ เลี้ยงพระเพลที่ทำการของกลุ่มเพื่อเป็นสิริมงคล และส่งให้กลุ่มขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายจนประสบความสำเร็จวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ทำการกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์ มาเป็นประธานจุดธูปเทียนในการทำบุญเลี้ยงพระเพลของกลุ่มฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ,ประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ,สมาชิกกลุ่ม และชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์มาร่วมการทำบุญครั้งนี้

*การทำบุญในครั้งนี้ เนื่องจากครบรอบการจัดตั้งกลุ่ม และเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับสมาชิกกลุ่ม รวมถึงครอบครัวและชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยมีการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มให้มีมาตรฐานเป็นลักษณะกิจการขนาดย่อม เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่ม  พัฒนาด้านการผลิตการตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มก้าวหน้า มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มให้ดีขึ้นต่อไป
** นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์ กล่าวว่ากลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี ตั้งใจจริงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง และพัฒนาสมาชิกเพื่อสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมให้กับครอบครัวต่อไป 

***ภาพข่าวโดย...กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.