Header Ads

อุทัยธานี - เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเปิดกิจกรรมBig Cleaning และโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเปิดกิจกรรมBig Cleaning และโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื้องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 19 ธ.ค.62 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนแพ เพื่อถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันทยหัตถ์)พร้อมกับหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ด้วยจังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมBig Cleaning เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีและจัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผูต้องขัง เฉลืมพระเกียรติ เนื้องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื้องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไปโดยกำหนดดำเนินโครงการครั้งที่ 3ดังกล่าว

/////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.