Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ***เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 6 นครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ) เพื่อทักษะในการประกอบอาชีพ การคิดวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด ความรู้ทางการเงิน ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมบรรยาย หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Basic small entrepreeur for state welrare cards) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เปิน และหอประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์...

ข่าวโดย...ศิริยศ สพร.8 นว/ต้อย TV13 รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.