Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดสัมมนา “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”


   นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ณ ห้องสายรุ้ง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางชัญญาพัชญ์  สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งบทบาทของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภายในประเทศ ให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  การจัดสัมมนาฯครั้งนี้ มีผู้เข้ากิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร สถานประกอบกิจการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 150 คน ทั้งนี้โครงการสัมมนา “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในส่วนของส่งเสริมให้เกิดการ       เพิ่มประสิทธิภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งการเสนอโครงการกู้เงินจากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน  สำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะฝีมือของลูกจ้างในสถานประกอบการ

!!!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.