Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีทือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ***เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานให้กับพนักงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร และ up skill แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม/ บริการ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัทเอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.