Header Ads

ฉะเชิงเทรา-นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8 และ9 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8 และ9 ,นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายกอบต.วังตะเคียน นายกอบต.บางเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร จากกรณีการเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางขวัญและตำบลใกล้เคียง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยขอให้จัดสรรน้ำและปล่อยน้ำมายังคลองบางขนากเพื่อใช้ในการทำการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน (นาข้าว) ตำบลท่าไข่ และตำบลบางขวัญ รวมประมาณ 10,937 ไร่ รวมทั้งพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดสรรน้ำ บริเวณคันกั้นคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขนาก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ และวัดค่าความเค็มของน้ำในคลองบางขนากและแม่น้ำบางปะกง โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้


- มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต อบต.พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบผลักดันน้ำผ่านประตูปากคลองและผันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณให้เกษตรกร 
- มอบหมายเกษตรจังหวัด/ประมงจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด ประเมินและคาดการณ์ความเสียหายที่อาจได้รับผลกระทบ วางแผนการเยียวยาแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และแจ้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดตั้งตัวแทนเกษตรกรเพื่อร่วมกันบริหารจัดการกระจายน้ำให้ทั่วถึงและเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด 
- มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
  

ข้อมูลภาพข่าวโดย..กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา/นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.