Header Ads

"อำเภอเก้าเลี้ยว" ทำพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ณ บ้านเนินพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์


   อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ณ บ้านเนินพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบให้ นางสาวสวน อินทร์สุวรรณ์ โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมในพิธี
  เนื่องด้วย นางสาวสวน อินทร์สุวรรณ์ เป็นผู้พิการ ไม่สามารถดูแลตนเองได้ และอาศัยอยู่กับพี่สาวผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรมและผุพัง ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย อำเภอเก้าเลี้ยว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาทางสังคม จึงจัดทำโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ใหม่ มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ให้กับผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขและ เพื่อตอบสนองภารกิจของกรมการปกครอง (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข) โดยได้จัดตั้งงบบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พระครูนิวัฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว นายสุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านเนินพยอม ในการซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0641422919!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.