Header Ads

แพร่ - สรรพสามิตภาค5ไกล้ชิดประชาชนเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุม

                                                               

  วันที่13ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา09.00น.ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดดอนชัยหมู่ที่1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ นายปัณณฑัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่5 เป็นประธานการประชุมสัญจรประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ภาคที่5ครั้งที่5/2562 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังมอบหมายโดยมีนายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคที่5จำนวน60นาย เข้าร่วมประชุมโดยเวลาในช่วงเช้ามีการประชุมชี้แจงผลสรุปปัญหา"ผลการจัดเก็บภาษีประจำปี2562และเรื่องปัญหาด้านต่างๆตลอดจนถึงการปราบปรามในแต่เขตพื้นที่โดยในเวลา11.00น.ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการสุราชุมชนในท้องที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสองจำนวนกว่า200กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงานเสริมรายได้สร้างความเข็มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนต่างๆในชุมชน ในตำบลสะเอียบ ตามนโยบาย เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต"

        การจัดประชุมในพื้นที่ดังกล่าวสืบเนื่องจากการพิจรณาเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลสะเอียบเป็นแหล่งผลิตสุราชุมชนที่มีประวัติการดำเนินงานมีชื่อสียงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งผลิตภัณฑ์สุราชุมชนของตำบลสะเอียบที่ผลิตได้นอกจากจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในภาคเหนือตอนบนส่วนผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งได้ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่5ไปศึกษาเรียนรู้รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องประการสำคัญคือต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังต้องการนำเอาข้อคิดของผู้ประกอบการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในชุมชนไปพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรมสรรพสามิตให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดของผู้ประกอบการโดยนายปัณณทัต ใจทน ผอ.สรรพสามิตภาค5เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่5ในห้วงระยะ2เดือน(ตุลาคม-พฤศจิกายน2562ของไตรมาสที่1/2563จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตได้รวมทั้งสิ้น671.93ล้านบาทสูงเกินกว่าประมาณการรายได้577.80สูงกว่าปีที่ผ่านมา94.12ล้านบาทจึงถือได้ว่าตำบลสะเอียบเป็นกลุ่มผลิตสุรากลั่นที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว"ส่วนผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเสนอข้อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและกลุ่มผลิตสุราเรื่องที่เสนอไปยังกรมสรรพสามิตเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลายๆประเด็นทางสรรพสามิตภาค5รับข้อเสนอเพื่อนำไปประชุมเพื่อขมวดปัญหาต่างๆหาวิธีการแก้ไขปัญหาในลำดับ และในวันนี้ทางสรรพสามิตภาค5พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพร้อมผู้ประกอบการถวายเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดดอนชัยเป็นตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ณัฐปคัลภ์  ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.