Header Ads

อุทัยธานี - โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศิล 5 "ระดับประเทศ ต้นแบบ ประจำปี 2562 ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 8 ธ.ค.62 โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก พระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอลานสัก หน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนของอำเภอลานสักเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักพร้อมด้วยคณะสงฆ์ หน่วยข้าราชการและชาวบ้านชาวตำบลประดู่ยืนเข้าร่วมงานพร้อมรับโล่รางวัลโครงการความปรองดองสมานฉันท์ ต้นแบบประจำปี 2562 หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชนะเลิศระดับภาคกลาง มีผู้ร่วมงานทั้งหมด 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 146 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เสด็จมาเป็นองค์ประธานมอบโล่รางวัล ให้กับ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบของชาวไทยในครั้งนี้

////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.