Header Ads

กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จังหวัดนครสวรรค์
  จังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ จ่าแสง ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงาน ตามที่รัฐบาล กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบ และเกิดความเสียหาย ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการป้องกันเฝ้าระวัง มิให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรง จึงมีการขับเคลื่อนให้ดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยให้เล็งเห็นว่าเยาวชน นักเรียนนักศึกษา น่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม เยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมและการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการอบรมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รวม 3 วัน 2 คืน ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  โดยนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสถานการณ์ยาเสพติด โทษภัยของยาเสพติด และเป็นการสร้างภาวะผู้นำ การสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการข่าว กฎหมายจราจร การขับ พี่ยอดยานพาหนะปลอดภัย การปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รวมถึงกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานยาเสพติด โดยการอบรมในครั้งนี้ คาดหวังว่าเยาวชนแกนนำกลุ่มนี้ จะเป็นพลังสำคัญ เข้ามามีบทบาท และส่วนร่วมช่วยเหลือ ภารกิจการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้ง งานด้านอื่นๆต่อไป!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.