Header Ads

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา คอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์  บริษัทเคทิสวิจัยและพัฒนา จำกัด มหาวิทยาลัยใน เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม   เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร​ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ   เวทีสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป






!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.