Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์..นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำชับ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ให้การสนับสนุน ช่วยดูแล และปกป้องผืนป่าตะวันตก ไว้ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกของประเทศและของโลกสืบต่อไป


ณ จังหวัดนครสวรรค์..นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำชับ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ให้การสนับสนุน ช่วยดูแล และปกป้องผืนป่าตะวันตก ไว้ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกของประเทศและของโลกสืบต่อไป

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมติดตามงานและมอบนโยบายของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเขตตรวจราชการที่ 18 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการจาก 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายในวันนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายที่สำคัญไว้หลายด้าน โดยในส่วนของนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านรองนายกฯ ได้กำชับว่า ผืนป่าตะวันตกหรือกลุ่มป่าตะวันตก ประกอบด้วยป่าห้วยขาแข้ง แม่วงก์ คลองลาน และ คลองวังเจ้า เป็นพื้นที่ป่าที่สำคัญของประเทศ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ได้ให้การสนับสนุน ช่วยดูแล และช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกของประเทศและของโลกสืบต่อไป

สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และป่าอนุรักษ์ ที่มีโครงการจะให้ราษฎรได้เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ขอฝากให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพิ่มเงื่อนไขให้ราษฎรต้องช่วยดูแล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งให้ลดการใช้สารเคมี และช่วยกันปลูกต้นไม้ ด้วย

ในขณะที่ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายก ได้ฝากเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ช่วยดูแลป่าไม้ในส่วนที่เป็นแนวกันชน อย่าให้ถูกบุกรุก หรือถูกเผา และฝากผู้รับผิดชอบ เรื่องการดูแลไฟป่า  ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการเตรียมหญ้าแห้งไว้ให้ วัว ควาย ได้กิน เพราะสาเหตุหลักที่ราษฎรจุดไฟเผาป่านั้น เพื่อต้องการให้หญ้าแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ ให้ วัว ควายได้กินเป็นอาหาร รวมทั้งฝากเรื่องการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า จะต้องกำหนดเงื่อนไขไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ข้างเคียงไว้ด้วยทุกครั้ง
นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผอ. สบอ. 12 รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.