Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรบางกอกเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)


 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต2)  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรบางกอก นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เข้ามอบให้ นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณที่ท่านได้สนับสนุนพื้นที่ให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรบางกอก นำสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) 

* จากการที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ภายใต้กิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล  ให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงการทำงานในลักษณะของการบูรณาการตามแนวประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุด  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีธนาคารออมสินกรุงเทพฯ ,สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ  ,สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และเกษตรกรกลุ่มเกษตรบางกอก เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) แล้ว จากการเข้าพบนายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ในครั้งนี้ ท่านให้ความสำคัญกับเกษตรกรตัวจริงและพร้อมสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายต่อไป
--------สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ---------

*** ข้อมูลภาพข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.