Header Ads

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่ จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ ( 20 ธันวาคม 2562 ) เวลา 09.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเขตตรวจราชการที่ 18 ของ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการเดินทางมาติดตามการปฏิบัติราชการ ของรองนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ เป็นการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร ในประสำคัญคือ การดำเนินงานตามหลัก "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  การจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองควบคุู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืช การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอุบัติภัยช่วงปีใหม่ 2563 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ คริ้งที่ 4 / 2561 อาทิ พัฒนาบึงบอระเพ็ด และการพัฒนาบึงสีไฟ  พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 18 ทั้ง 4 จังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเน้นเรื่องของการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดที่เสมือนเป็นปากเสียงให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดี และเรื่องการปฏิบัติตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่ต้องให้มีความชัดเจนในการจัดทำคู่มือในการให้การบริการประชาขน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการให้บริการอย่างถูกต้อง

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0641422919!!!!!!!1
ขับเคลื่อนโดย Blogger.