Header Ads

กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานจัดประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำหน่ายในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ขยายช่องทางตลาดวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่เรส คิวฟาร์ม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีธนาคารออมสินกรุงเทพฯ ,สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ  สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้
* นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน ขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าเกษตร ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร พร้อมคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นำไปจำหน่ายที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต2) ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ภายใต้กิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบาย   ให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงการทำงานในลักษณะของการบูรณาการตามแนวประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุดต่อไป พร้อมขอเชิญทุกท่านสนับสนุนสินค้าเกษตรบางกอก ในงาน ว้าว...เกษตรบางกอก ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 


*** ข้อมูลภาพข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.