Header Ads

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563


   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563  เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวพร้อมด้วยปลัดอำเภอ  พ.ต.อ.เอกชัย พัฒนาดี ผกก.สภ.หนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอหนองบัว เจ้าหน้าที่ปกครองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ป.พ.ร. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.


   ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นห้วงเวลาของการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ใช้ชื่อว่า " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร " และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ และนำมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง และเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่พี่น้องประชาชน อำเภอหนองบัวจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และได้กำหนดจุดตรวจหลักในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 3 จุด ได้แก่
 1.จุดตรวจประจำศูนย์จราจร (สี่แยกตลาดหนองบัว)
 2.จุดตรวจประจำตำบลหนองกลับ (ป้อมวังมะเดื่อ)
 3.จุดตรวจประจำตำบลวังบ่อ (หน้า อบต.วังบ่อ)
และจุดบริการประชาชน จำนวน 9 จุด ด่านชุมชน หมู่บ้าน จำนวน 17 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อปพร. อสม. และจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563..

////ภคพล ครองสิน.....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.