Header Ads

ระยอง - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) สร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ประจำปี 2562

ระยอง - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) สร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ประจำปี 2562 จำนวน 279 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 608,000 บาท ให้แก่เยาวชนรอบเขตประกอบการฯ

         วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยองจังหวัดระยอง และนายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ประจำปี 2562 ณ ห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         นับเป็นปีที่ 11 ที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีที่มีผลการศึกษาดี ความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้นำชุมชน จำนวน 66 หมู่บ้าน ๆ ละ 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 198 ทุน, ทุนการศึกษาสำหรับสถานศึกษารอบเขตประกอบการฯ จำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 81 ทุน, ทุนวิชาชีพทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 279 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 608,000 บาท

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไออาร์พีซียึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง เพื่อส่งเสริมความรู้ สันทนาการ และด้านอาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ
          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย  ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.