Header Ads

ชลบุรี - สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ธ.ค.62 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ประธานกรรมการดำเนินการฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนสมาชิกกว่า 250 คน ผู้ตรวจการสหกรณ์จากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รับทราบแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2563 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของสหกรณ์ ตลอดจนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ประจำปี 2563 รวมจำนวน 6 วาระ

          พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2562 ได้บริหารกิจการสหกรณ์มาครบรอบ 1 ปี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันนี้ เพื่อรายงานกิจการ แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีให้สมาชิกได้รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์          คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดนี้ ได้บริหารงานสหกรณ์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์ฯ เป็นสำคัญ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีจนทำให้การบริการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย ซึ่งผลประกอบการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 มีกำไรสุทธิ 148,846,459.37 บาท สมาชิก ณ 30 ก.ย.62 จำนวน 6,183 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 3,562,574,494.54 บาท จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี จ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16.00 และกำหนดจ่ายเงินปันผลพร้อมเงินของขวัญเนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญฯ รายละ 160 บาท ในวันพุธที่ 4 ธ.ค.62 โดยโอนเงินให้สมาชิกผ่านบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือน

          สุดท้าย พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ได้มอบของที่ระลึกให้กับ รองประธานกรรมการฯ, ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ, กรรมการดำเนินการฯ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ที่พ้นวาระ และพ้นหน้าที่, สหกรณ์จังหวัดชลบุรี, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี, และผู้แทนจากผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตามลำดับ

ภาพข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.