Header Ads

อทัยธานี - กำหนดการตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจข้าราชการที่ 18


จ.อทัยธานี!!กำหนดการตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจข้าราชการที่ 18 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 19 ธ.ค.62 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด"สะพานข้ามคลองอังวะ"ณ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี พร้อม พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 นายพีระ ทองโพธิ์  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนที่เข้าร่วมงาน
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานยังคงรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย มีวิถีชีวิตที่ดีงาม และมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผืนป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นผืนป่าใหญ่ในการดำรงรักษาสภาพทางชีววิทยาและระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านใต้ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และ หมู่ที่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา  อาชีพด้านการเกษตรของประชาชนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรผสมผสานเชิงประณีตใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี่ และพืช ไม้ดอก เมืองหนาว ทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชน ก่อนเริ่มโครงการฯราษฎรมีรายได้ 79,000 บาท ต่อครัวเรือน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 131,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปีส่วนบรรยากาศภายในงาน รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้เป็นประธานเปิดการใช้สะพานข้ามคลองอังวะ พร้อมเยี่ยมชนนิทรรศการโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดังกล่าว

////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.