Header Ads

ตราด - กำหนดให้นายจ้างขออนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63

 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด ว่าที่ร้อยตรีพิเชียร ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด กล่าวในที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 เป็นการดำเนินการในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกราชอาณาจักร และให้นำกระบวนการ แนวทาง วิธีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ มาปรับใช้เพื่อความเหมาะสม โดยให้จังหวัดพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจังหวัดเพื่อบริการนายจ้างและลูกจ้างที่จะขออนุญาตเข้าทำงาน
ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้นายจ้างนำไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อตรวจลงตราวีซ่า การรับใบอนุญาตทำงานและบัตรประจำตัวอนุญาตให้ทำงาน โดยมีระยะเวลาให้นายจ้างดำเนินการขออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้นายจ้างจะต้องดำเนินการผ่านระบบ E-SERVICE ทาง https//e-workpermit.doe.go.th ซึ่งเป็นการยื่นแบบบัญชีรายชื่อและความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว การยื่นขออนุญาตทำงาน และการนัดหมายเพื่อเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส่วนการชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ และตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลทั่วไป เมื่อได้เอกสารครบถูกต้องทั้งหมด

นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวด้วยว่า หากนายจ้างหรือสถานประกอบการไม่สะดวกที่จะดำเนินการ สามารถขอคำแนะนำได้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และขอให้นายจ้างได้รีบดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3952-0218 หรือ 088-928-2270

/... ข่าวโดยนิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.