Header Ads

เจ้าหน้าที่ สบอ. 12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการประสานงานของนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผอ. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ. ๑๒ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ผู้มีจิตอาสาสมัครมาลงทะเบียน เพื่อขอบริจาคโลหิต จำนวน ๑๖๗ ราย ผ่านการคัดกรองสามารถบริจาคได้ ๑๔๕ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๔๕ ยูนิต(ถุง) ๖๒,๗๕๐ ซีซี

ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ได้จัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเนื่องเสมอมา ปีละอย่างน้อย ๓ ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม ของทุกปี  ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส
ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.๑๒ รายงาน!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.