Header Ads

กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 1/2562วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเทพชัย  ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 1/2562 และนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ทำหน้าที่เลขา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้.  

 *  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเพื่อพิจารณา  1.เรื่องราคาข้าวตกต่ำ 2.เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง 3.เรื่องการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชลประทาน 4.เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล  และวาระเพื่อทราบ คือเกษตรกรเลี้ยงแพะพื้นที่บางกะปิมีหญ้าไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงแพะ  โดยประธานได้ให้คณะทำงานแต่ละท่านแจ้งปัญหาในพื้นที่ให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรฯ พิจารณาในลำดับต่อไป 
    

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.