Header Ads

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจัดเตรียมนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจัดเตรียมนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดนครราชสีมา
  
   ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นผู้แทนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจัดเตรียมนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา


ในการนี้ นายณัฐธชัย นุชชม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ผู้ได้รับมอบหมายจาก สบอ. 12 ให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัด ได้ร่วมกับอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และปราชญ์พื้นบ้าน
นำบอร์ดนิทรรศการ และตัวอย่างพืช กล้าไม้ และผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนไปจัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง "การอนุรักษ์ลานป่าเทือกเขาสูง ปรงตากฟ้าเขาพุลำใย และหวายน้ำคลองบางประมุง รวมถึงกิจกรรมสาธิตทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการทอเสื่อหวาย(หวายน้ำ) และกิจกรรมสาธิตการแทงหยวกโบราณ"

วันนี้(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ) มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พบว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมเต้นท์นิทรรศการของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนมาก โดยงานจะมีถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นี้

นายณัฐธชัย นุชชม
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ สบอ.12 (นครสวรรค์) ข่าว/ภาพ !!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 !!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.