Header Ads

นครสวรรค์ - สบอ.12 คว้า 2 รางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการสำนักงานสีเขียว และอุทยานแห่งชาติสีเขียว

สบอ. 12 คว้า 2 รางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการสำนักงานสีเขียว  และอุทยานแห่งชาติสีเขียว เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเช้าวันที่  16 ธันวาคม 2562 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)  เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ระดับดีเยี่ยม(G- Green )ระดับประเทศ จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

ทั้งนี้เป็นการต่อเนื่องตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรณรงค์ให้องค์กรลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่บรรยากาศ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
ได้มีการแบ่งคณะทำงานแยกตามกิจกรรมออกเป็น 6 ด้าน คือ
       1 ด้านนโยบายวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
       2 ด้านการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
       3 ด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
       4 ด้านการจัดการของเสีย
       5 ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และ
       6 ด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง

ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 9,500 ตารางเมตร มีบุคลากรเข้าร่วมรวม 165 คน

จนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คณะกรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ระดับประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ด้วยคะแนน 96.04 % อยู่ในระดับดีเยี่ยม (G - Green ) ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ สื่อบอกถึงความร่วมมือร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกคน ที่มีความตั้งใจสูงยิ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนหน่วยงานได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจและทรงคุณค่ายิ่งตามที่ตั้งความหวังกันไว้
ทั้งนี้ในปี 2562 นี้ มีสถานประกอบการ โอทอป โรงแรม ภัตตาคาร อุทยานแห่งชาติ และสำนักงาน ได้รับตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ทั้งสิ้นจำนวน 151 รางวัล  โดยในจำนวนนี้ มีหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G - Green )  จำนวน 2 แห่ง คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)  นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติ อีกหลายแห่ง ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จากการได้ผ่านการรับรองเป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียว

ในงานนี้  ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้ผ่านการรับรองเป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2562 ในระดับดีเยี่ยม ด้วยคะแนน 84.47% ด้วย

!!!!!นายธนิตย์ หนูยิ้ม 
ผอ. สบอ. 12 ข่าว/ภาพ ต้อยรอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.