Header Ads

"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 11 อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์


    นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา" เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 11 ตั้งแต่สี่แยกตากฟ้า ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
  ด้วยชาวนครสวรรค์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้นชาวจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติศาสน์ กษัตริย์ ของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จึงร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.